• Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce - kielcemiasto.pinb.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo - są to skany dokumentów wytworzonych w przeszłości. Aktualnie zamieszczane dokumenty będą w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Szablon wykorzystany do stworzenia strony BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce został przygotowany przez "Fundację Widzialni.org - strony internetowe bez barier". Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 06 marca 2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Wojnowski, sekretariat@kielcemiasto.pinb.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41-348-03-66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Do pobrania - raport w formacie pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce
Data utworzenia:2017-04-05
Data publikacji:2017-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Robert Wojnowski
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:3914

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-03-07 11:58:46Marek Piwowarczykaktualizacja oświadczeniaDeklaracja dostępności
2021-07-06 13:26:28Marek Piwowarczykzmiana adresu e-mailDeklaracja dostępności
2021-04-09 12:56:37Marek PiwowarczykRaport o stanie dostępnościDeklaracja dostępności
2020-09-22 22:00:55Marek PiwowarczykDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępności